577 587 763 | 531 797 465 | 608 491 945
mateusz.chrapkowicz@domymax.pl | sabina.wadon@domymax.pl | biuro@domymax.pl

Jak wygląda odbiór budynku? Czyli jak zakończyć budowę domu jednorodzinnego

Jak wygląda odbiór budynku? Czyli jak zakończyć budowę domu jednorodzinnego

Jako firma zajmująca się budową domów mamy wielkie doświadczenie którym chcemy się z tobą podzielić, masz wątpliwości jak zakończyć budowę? To nie problem! Z nami wszystko będzie łatwiejsze.

 

Odbiór domu jednorodzinnego jest konieczny, jeżeli chcesz w nim legalnie zamieszkać. Zakończenie budowy wymaga kilku dokumentów i przedstawienia ich w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego. Zobacz, jakie dokumenty musisz przedstawić po zakończeniu prac budowlanych i oraz koszty które się z tym wiążą.

Odbiór domu wymaga dopełnienia kilku formalności. Procedura ta przejdzie sprawnie, jeżeli odpowiednio wcześniej zadbasz o zgromadzenie odpowiednich dokumentów.

Przez cały czas trwania budowy przechodzi się przez liczne procedury, które opisuje dziennik budowy. Zgromadzona w trakcie budowy dokumentacja zawiera informacje, które potrzebne są do zawiadomienia o zakończeniu budowy odpowiednie indstytujcje.

Do najważniejszych z nich zalicza się:

  1.  Odbiory prac budowlano-instalacyjnych – ich przeprowadzenie powinno być potwierdzone wpisami do dziennika budowy,
  2.  Protokoły odbioru i sprawdzeń przyłączy oraz instalacji wewnętrznych, czyli: instalacji wentylacyjnej i przewodów kominowych, wewnętrznej instalacji elektrycznej, szczelności instalacji wodnej oraz gazowej. Po zawnioskowaniu do Firmy Spomet uprawniony kominiarz wydaje protokół i zaświadczenie o drożności przewodów spalinowych oraz wentylacyjnych.

 

Protokoły przyłączy mediów są niezbędne do zawiadomienia o zakończeniu budowy, ale także do zmiany taryfy poboru energii elektrycznej bądź rozpoczęcia poboru paliwa gazowego. Te formalności załatwiane są z reguły na początku prowadzenia prac budowlanych i często nie przywiązujemy już do nich uwagi. Po zawnioskowaniu do firmy Spomet o rezystancja pomiarów elektrycznych otrzymują państwo taki dokument.

Ważne świadectwo charakterystyki energetycznej to niezbędny dokument dołączony do zawiadomienia o zakończeniu budowy. Na podstawie tego dokumentu określa źródła energii i na co jest ona zużywana. Certyfikat może być sporządzony przez upoważnionych specjalistów z branży architektonicznej, budowlanej i instalacyjnej posiadających uprawnienia budowlane.

Ze względu na coraz bardziej ekologiczne i energooszczędne podejście do budowania efektywność energetyczna jest coraz ważniejszym aspektem. Koszt sporządzenia takiego certyfikatu to przeważnie cena między od 300 do 800 zł.

 

Uwaga!!!

Zgodnie z Art. 57 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2003 r. Nr 207 poz.2016 z późn.zm) do zawiadomienia należy dołączyć następujące dokumenty :

 

1.Oryginał dziennika budowy

2.Oświadczenie kierownika budowy

3.Protokoły badań i sprawdzeń:przewodów kominowych i wentylacyjnych wewnętrznych instalacji: gazowej, elektrycznej itp.

Do protokołów należy dołączyć kserokopie uprawnień oraz aktualne zaświadczenie o przynależności do Izby

Samorządu zawodowego lub świadectwo kwalifikacji osób dokonujących badań i sprawdzeń.

4.Potwierdzenie, zgodnie z odrębnymi przepisami, odbioru wykonanych przyłączy.

5.Dokumentację geodezyjną, zawierającą wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej oraz informację o zgodności usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania działki lub terenu lub odstępstw od tego projektu

6.Oświadczenie o braku sprzeciwu lub uwag: Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Państwowej Straży Pożarnej – zgodnie z właściwością

7.Kserokopię pozwolenia na budowę

8.Zaświadczenie o nadaniu numeru na nieruchomość

9.Inne dokumenty, wynikające z warunków pozwolenia na budowę

10.Dowód uiszczenia opłaty skarbowej

11.Pełnomocnictwo (dla osoby działającej w imieniu inwestora + opłata skarbowa za udzielone pełnomocnictwo)

 

Formalne zamknięcie budowy to niezbędny element odbioru domu

 

Do odbioru domu wymagana jest także inwentaryzacja geodezyjna. Wykonane pomiary i istniejący budynek na mapę zasadniczą nakładane są poprzez geodettę. O geodecie warto pamiętać wcześniej, gdyż na sporządzone przez niego dokumenty czas oczekiwania czesto oscyluje w okolicach jednego tygodnia do miesiąca. W trakcie oczekiwania na dokumenty bez problemu można wykonywać prace końcowe. Koszt wykonania inwentaryzacji to 1000 – 1500 zł.

 

Aby zakończyć budowę domu, kierownik budowy zobowiązany jest do dopełnienia kilku formalności. Przede wszystkim musi on  złożyć oświadczenie, w którym stwierdza zgodność wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym, warunkami pozwolenia na budowę, przepisami obowiązującego prawa. Dodatkowo kierownik budowy zobowiązany jest by zadbać o porządek na terenie budowy. Zamknięty dziennik budowy i oświadczenie dołącza się do zawiadomienia o zakończeniu budowy.

 

Odbiór domu – zawiadomienie o zakończeniu budowy

Po dopełnieniu wszystkich formalności i zgromadzeniu wszystkich wymienionych wcześniej elementów twoim obowiązkiem jest złożyć zawiadomienie o zakończonej budowie lub wniosek o pozwolenie na użytkowanie. Całość składa się w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego. Skompletuj wszystkie dokumenty. Brak któregoś z nich spowoduje (otrzymanie pisma w którym to będzie wymagane by dostarczyć niezbędne dokumenty w terminie 7 dni) bez dostosowania się od otrzymanego pisma odrzuceniem zgłoszenia,  odroczy to w czasie kolejne procedury, a przede wszystkim oddali termin, w którym będziesz mógł zamieszkać w domu.Jednostka ma 14 dni od daty złożenia dokumentów aby złożyć sprzeciw lub uwagi do naszego zgłoszenia. Jeżeli takich protestów nie będzie to można zacząć się wprowadzać.

Pamiętaj, że w przypadku domów wymagających pozwolenia na użytkowanie(domy wielorodzinne, domy w których jest prowadzona działalność gospodarcza) koniecznością jest wizyta i odbiór domu na budowie przez przedstawiciela odpowiedniego szczebla organu nadzoru budowlanego, a następnie wydanie decyzji administracyjnej w sprawie pozwolenia na użytkowanie.

 

Nadanie numeru porządkowego – końcowe formalności odbioru domu

Ostatnią formalnością przy odbiorze domu jest nadanie z urzędu gminy lub miasta, numeru porządkowego naszego budynku. Legalnie w domu możemy zamieszkać kiedy przydzielony numer domu znajdzie się na ogrodzeniu.

Uwaga!

Numer porządkowy domu można uzyskać zaraz po tym  jak dostaniemy pozwolenie na budowę. Nie trzeba czekać do końca budowy.

 

Naszymi zaletami przy budowie są:

  1. Na czas budowy dostają Pastwo naszego kierownika budowy już w cenie domu!
  2. Charakterystyka budowy domów przez naszą firmę gwarantuje szybkość w 7 dni twój dom jest gotowy.
  3. Czas postawienia domu (stan zamknięty deweloperski) przez naszą firmę z załatwieniem wszystkich formalności to jedyne 2 miesiące, po podpisaniu z nami umowy na budowę domu.   

 

Pliki do pobrania:

zakonczenie-budowy-instalacji-gazowej

Wniosek-o-udzilenie-pozwolenia-na-użytkowanie

Wniosek-o-udzilenie-pozwolenia-na-użytkowanie

wniosek-o-wydanie-zaświadczenia

zawiadomienie-o-zakończeniu-b.-budowli

zgłoszenie-o-terminie-rozpoczęcia-budowy-1