577 587 763 | 531 797 465 | 608 491 945
mateusz.chrapkowicz@domymax.pl | sabina.wadon@domymax.pl | biuro@domymax.pl

Pozwolenie na budowę wygasło 2018. Co dalej?

Pozwolenie na budowę wygasło 2018. Co dalej?

Jaka jest ważność pozwolenia na budowę?

 

Pozwolenie na budowę domu i innych obiektów mieszkalnych wygasa, gdy potencjalny inwestor nie rozpoczął budowy w ciągu 3 lat od uzyskania pozwolenia na budowę albo wtedy kiedy postanowił wznowić roboty po 3-letniej przerwie.

 Wiemy już ile nasze pozwolenie jest ważne, natomiast przyjrzyjmy się dalszym formalnością jakie czekają na osoby które chcą wznowić budowę po 3 latach.

 

Co jeśli chcielibyśmy odnowić nasze pozwolenie na budowę po 3 latach?

Rozpoczęcie budowy po terminie 3 lat od dnia, w którym decyzja o pozwoleniu na budowę stała się ostateczna (czyli upłynął termin do wniesienia odwołania od decyzji), jest tak zwaną samowolą budowlaną. Tak samo jest w wypadku wznowienia robót po ponad 3-letniej przerwie. Jest to z wynikiem polskiego prawa – art. 37 ust. 1 Prawa budowlanego obowiązującego w 2018, podobnie jak w roku ubiegłym. Najlepszym rozwiązaniem jest nie narażać się na problemy związane z legalizacją samowoli i – jeśli pozwolenie na budowę faktycznie wygasło – wystąpić o nową decyzję.

Legalizacja samowoli budowlanej

 

 Kto stwierdza, że pozwolenie na budowę wygasło – stan prawny 2018

 

Pozwolenie na budowę wygasa samo z mocy ustawy po upływie wskazanych wyżej terminów. Nie można ich przedłużyć ani przywrócić. Nie mają tu żadnego znaczenia przyczyny opóźnienia rozpoczęcia budowy albo zawieszenia inwestycji. Trudna sytuacja materialna albo rodzinna inwestora nie jest żadnym usprawiedliwieniem dla organu który wydawał pozwolenie na budowę. Liczy się tylko upływ 3 lat. Niezbitym dowodem nierozpoczęcia robót lub ich przerwania są zwykle zapisy w dzienniku budowy. Oznacza to, że jeśli inwestor będzie przeprowadzał prace na przykład co 2,5 roku i wpisywał daty ich wykonania do dziennika budowy, wynikiem czego  pozwolenie na budowę nie wygaśnie, choćby trwała ona wiele lat. Dziennik budowy to jednak dowód, który może zostać podważony – przez oświadczenie kierownika budowy (że wpisane roboty w rzeczywistości nie były przeprowadzane) albo inwestora (że prace budowlane trwały z pominięciem wpisów do dziennika).

Decyzję o wygaśnięciu pozwolenia na budowę potwierdzającą jedynie zaistniały stan wydaje starosta lub prezydent miasta. W ciągu 14 dni od doręczenia można się od niej odwołać do wojewody.

 

Co jeśli pozwolenie na budowę wygasło?

 

W zgodzie z przepisami obowiązującymi w 2018 roku, gdy pozwolenie na budowę wygasło, trzeba starać się o nowe pozwolenie na budowę. W starostwie powiatowym należy złożyć wniosek na aktualnym wzorze urzędowym i wymagane załączniki:

  • 4 egzemplarze projektu budowlanego
  • decyzję o warunkach zabudowy (gdy nie ma planu miejscowego)
  • aktualne zaświadczenie o wpisie projektanta na listę izby samorządu zawodowego
  • oświadczenie o prawie do nieruchomości

Można przedstawić projekt budowlany, który został już zatwierdzony w poprzedniej (wygasłej) decyzji o pozwoleniu na budowę. Jednak jeśli zamierzamy podjąć przerwane roboty, projekt budowlany musi zawierać dodatkowo inwentaryzację, czyli wskazywać, jaka część inwestycji została już wykonana oraz co inwestor zamierza jeszcze zrealizować.

 

!!!Uwaga!!!

 

Warto wiedzieć że, projekt który dołączany jest do wniosku o wtórne pozwolenie na budowę może wymagać aktualizacji, bo starosta będzie sprawdzał zgodność projektu z przepisami obowiązującymi w dniu wydawania nowego pozwolenia. Trzeba się więc upewnić, czy:

  • dla terenu, na którym leży działka, nie został uchwalony nowy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (projekt musi być z nim zgodny). Jeśli przed wydaniem pozwolenia na budowę, które wygasła, inwestor dysponował decyzją o warunkach zabudowy, a na terenie nie obowiązuje plan miejscowy, to na potrzeby nowego pozwolenia na budowę można wykorzystać tamtą decyzję o warunkach zabudowy – pod warunkiem że nie określono w niej terminu ważności i już nie upłynął;
  • nie zmieniły się przepisy techniczno-budowlane dotyczące planowanej inwestycji, na przykład w zakresie wymagań co do energooszczędności budynku (tę kwestię powinien rozważyć projektant, który dokona aktualizacji projektu);
  • wymagane w danym wypadku uzgodnienia i opinie są jeszcze ważne. Jeśli się okaże, że któryś z tych dokumentów jest nieważny, konieczne będzie uzyskanie nowego;
  • mapa, na której sporządzono projekt zagospodarowania terenu, jest jeszcze aktualna. Wprawdzie przepisy nie wskazują, jak długo mapa do celów projektowych jest aktualna, jednak przedłożenie sporządzonej przykładowo sprzed pięciu laty może wzbudzić wątpliwości urzędnika. Wezwie on wówczas inwestora do przedłożenia nowej mapy (aby wykazać, że nic się nie zmieniło), wykonania projektu zagospodarowania terenu na nowej mapie lub złożenia oświadczenia, że mapa pozostaje aktualna.